Virtuell modell av St. Jørgens Hospital

St. Jørgens Hospital var i drift siden tidlig på 1400-tallet og helt fram til 1946. I dag er hospitalsanlegget som ble gjenoppbygd etter en stor bybrann i 1702 både et fredet kulturminne og et museum. Siden 1970 har Lepramuseet tematisert utviklingen innen forståelse av sykdommen og det offentliges rolle med å bekjempe den. Museet har også en viktig oppgave i å ta vare på disse unike bygningene og formidle historien til alle de som har bodd på St. Jørgen

Et av målene med å tilgjengeliggjøre en virtuell modell av St. Jørgens Hospital er å gi mennesker som ikke kan besøke museet fysisk mulighet til å oppleve stedet og få ny kunnskap og nye tanker. Samtidig stiller denne typen digital formidling krav til både opphavsrettslige og etiske vurderinger av hva som kan vises. Vi ber om at all informasjonen og illustrasjonene vist her brukes på en måte som er respektfull for både fortidens beboere på leprahospitalene i Bergen og for nålevende mennesker.

Vi vil takke Bergen byarkiv, Statsarkivet i Bergen, Universitetsmuseet i Bergen, Universitetsbiblioteket i Bergen og Hagströmerbiblioteket ved Karolinska Institutet i Stockholm for muligheten til å vise rom der fotografier, tegninger eller annet materiale er gjengitt i museets basisutstilling, og for tillatelse til å vise historiske foto i modellen.

Når du åpner modellen av St. Jørgens Hospital kan du besøke tre ulike områder i tre ulike modeller:

  • Utendørs modell av St. Jørgen med alle bygningene
  • Hovedbygningen med sovekammer, kjøkken og utstillinger
  • St. Jørgen kirke

Velkommen inn på St. Jørgens Hospital:

All Rights Reserved