Lepraarkivene i Bergen

Lepraarkivene i Bergen er en samling ulike arkiver oppbevart på flere av byens arkivinstitusjoner, først og fremst Bergen byarkiv og Statsarkivet i Bergen. I 2001 ble arkivene innlemmet på UNESCOs liste over dokumentarv som er viktig å bevare – Memory of the World eller Verdens hukommelse.

Lepraarkivene består av  arkivene etter St. Jørgens Hospital, Lungegårdshospitalet, Pleiestiftelsen for Spedalske No. 1 og de som hadde embedet som Overlege for den spedalske Sygdom. Arkivene fra hospitalene forteller om administrasjon, drift, beboere/pasienter, dagligliv og økonomi. Arkivene etter overlegen inneholder innberetninger fra distriktslegene og gir dermed også noe informasjon om de som bodde hjemme med sykdommen. 

Der er blitt sagt at lepraarkivene er verdenshistorie i Bergen. Det var i Bergen verdens eldste pasientregister, lepraregisteret, ble opprettet og det var her legen Gerhard Armauer Hansen oppdaget leprabakterien i 1873, en hendelse som har gjort at lepraarkivene har fått oppmerksomhet verden over. Men vel så interessant er hvordan arkivene dokumenterer sammenhengende drift på tre ulike leprahospitaler i Bergen, fra tidlig på 1700-tallet og fremover. I arkivene er historien om de som fikk sykdommen, driften av hospitalene og de ulike legenes arbeid minst like viktig som oppdagelsen av leprabakterien. 

Sammen med de bevarte hospitalsanleggene i Bergen, både St. Jørgens Hospital og Pleiestiftelsen, danner arkivene et historisk monument over både mennesker og vitenskap. Tusenvis av enkeltmennesker er hver en del av Bergens leprahistorie. Noen levde deler av livene sine med sykdommen, andre drev hospitalene eller pleiet de syke i kortere eller lengre tid, og atter andre viet livene sine til å finne årsaken til sykdommen og en kur som kunne hjelpe.

Bergen Byarkiv, leprahistorien. Foto: Ingfrid Bækken

Arkivet etter St. Jørgens Hospital

Arkivet inneholder dokumentasjon om de fleste sider ved driften av hospitalet, fra regnskap til pasientprotokoller. Det meste som er bevart er fra etter den store bybrannen i 1702.

Les mer

Arkivet etter Lungegårdshospitalet

I tillegg til regnskap og drift finnes det en god del dokumentasjon om pasientene, i hovedsak i form av ansøksningsprotokoller, innkomstprotokoller, av- og tilgangslister, samt sykejournaler. 

Les mer

Arkivet etter Pleiestiftelsen

Arkivet inneholder i tillegg til regnskapmateriale, administrasjon og pasienter blant annet inventarfortegnelser, dyreforsøksprotokoller, en biblioteksprotokoll og en protokoll for værobservasjoner. 

Les mer

Arkivverket, Bergen.

Arkivet etter det statlige overlegeembetet

Arkivet inneholder dokumentasjon knyttet til administrasjonen av embetet, men en stor del utgjøres av innberetninger til overlegen fra de ulike distriktslegene i landet. De skulle sende årlige rapporter over antallet syke i sitt distrikt.

Les mer

UNESCO Memory of the World

Memory of the World-programmet til UNESCO ble etablert i 1992, med fokus på tekster, samlinger eller arkiver som har en betydning som overskrider tid, rom og kulturell kontekst. Pr. mai 2023 er 494 arkiver, dokumenter eller andre samlinger fra mange land og folk representert på listen. Lepraarkivene i Bergen er en av disse samlingene, og det var den andre norske oppføringen i registeret, etter Henrik Ibsens manuskript til “Et dukkehjem”. Andre norske arkiver og dokumenter på listen er Sophus Tromholts fotosamling, Thor Heyerdals arkiv, de Castbergske barnelover og arkivene etter Roald Amundsens sørpol-ekspedisjon i 1910-1912.

Programmets hovedmål er å bidra til bevaring av dokumentarven, å oppmuntre til universell tilgang til arkivene, og å øke bevisstheten om verdens dokumentarv som en viktig del av vår felles kulturarv. Sentralt er fokuset på demokratisering av arkivene gjennom å sikre tilgang til dem. Deler av lepraarkivene er gjort tilgjengelig på nettsiden til Digitalarkivet. Også på denne nettsiden vil du finne noen eksempler på hva disse arkivene inneholder og hvilke historier de kan være med å fortelle.

Journaler og kopibøker

Journaler og kopibøker er sentrale dokumenttyper som forteller om brev og skrivelser til og fra hospitalene. Disse protokollene finnes i alle arkivene.

Les mer

Utsnitt av forside på regnskapet for St. Jørgens hospital for 1752. Bergen byarkiv. Foto: Ingfrid Bækken.

Regnskapsmateriale

Regnskapene forteller ofte mye om både hospitalene og andre sin virksomhet, om inntekter og utgifter, men også hvordan man valgte å bruke de midlene man hadde til rådighet. 

Les mer

Skoleprotokoller

Det var flere barn og ungdommer som bodde på leprahospitalene, og både fra Pleiestiftelsen og Lungegårdshospitalet er det bevart protokoller som viser at det ble drevet egen skole for barna.

Les mer

All Rights Reserved