Arkivet etter «Overlægen for den spedalske Sygdom»

Overlegen for den spedalske sykdom var et statlig embete opprettet i 1854. Formålet var å koordinere det offentlige arbeidet med sykdommen lepra. i 1856 startet overlegen med en telling av alle med lepra i Norge, som senere er blitt kjent som det norske lepraregisteret. 

Tegning av Pleiestiftelsen. Arkivverket, Bergen.
Tegning av Pleiestiftelsen, 1931.
Arkivverket, Bergen.

Arkivet inneholder dokumentasjon knyttet til administrasjonen av embetet, som journaler, kopibøker og saksarkiv. Noe av materialet er knyttet til spesifikke distrikter, noe til enkelte stiftelser. 

En ganske stor del av arkivet inneholder innberetninger til overlegen fra de ulike distriktslegene i landet. De skulle årlig rapportere inn hvor mange som var syke med lepra i sitt distrikt, noe som ble ført inn i store skjema.

Det nasjonale lepraregisteret er den systematiske oversikten over lepratilfellene i Norge mellom 1856 og 1957, og er basert på innberetningene fra distriktslegene. Registeret rommer også en oversikt over de som var innlagt på de ulike hospitalene. 

I arkivet finnes også tre bokser merket med «Diverse», som blant annet inneholder en del brev og tegninger.

Instruks for overlegen. Arkivverket, Bergen.

Telegram til Reitgjerdet pleiestiftelse fra fattigvesenet i Stokkmarknes med spørsmål om plass for en person fra Russland.
Arkivverket, Bergen.
Beskrivelse av metode for farging av leprabakterier.
Arkivverket, Bergen.
Brev til overlegen fra den danske legen Christoffer Engelbreth, der han lanserer en teori om at geiter overførte leprasmitte, og blant annet argumenterte med sammenfall av tettheten av geiter og antallet tilfeller av lepra i ulike områder.
Arkivverket, Bergen.
Brev fra sosialdepartementet angående nedleggelse av Assistentkirkegården, som lå på naboeiendommen til Pleiestiftelsen.
Arkivverket, Bergen.

All Rights Reserved