“Atlas Colorié de Spedalskhed”

Plansjeverket “Atlas Colorié de Spedalskhed” ledsaget boken «Om Spedalskhed» fra 1847, skrevet av legene Daniel C. Danielssen og Carl Wilhelm Boeck. Bokverket er den første moderne beskrivelsen av lepra, og gjorde det mulig å skille lepra fra andre sykdommer som kan gi lignende symptomer og skader.

Atlaset inneholder 24 fargeplansjer som viser sykdommens ytre kjennetegn slik de fremsto på beboere ved St. Jørgens Hospital på 1840-tallet. En del av plansjene viser organer og preparater fra obduksjoner utført på hospitalet. Tegningene ble laget av kunstneren og litografen Johan Ludvig Losting, dels ut fra skisser tegnet av andre.

Da Danielssen fikk fast ansettelse som lege ved St. Jørgens Hospital tidlig i 1841 var en av arbeidsoppgavene å foreta obduksjoner. Han skulle også oppbevare de preparatene med de mest typiske tegn på sykdommen. Hvis det ikke lot seg gjøre, skulle de avtegnes. Etter forslag fra Boeck ble Losting engasjert som tegner.

Da det ble bestemt at «Om Spedalskhed» skulle følges av illustrasjoner ble Lostings akvareller gravert i Prahls litografiske anstalt i Bergen, slik at atlaset fikk fargelagte plansjer.

Åtte av plansjene viser portretter av beboere ved St. Jørgen. Selv om bokverket inneholder mange observasjoner av navngitte personer vet vi ikke hvem personene i atlaset er. Dette har nok sammenheng med at målet med illustrasjonene ikke var å gjenkjenne pasienten som person, men å gi et bilde av selve sykdommen. Lostings litografier har sitt utspring i medisinsk observasjon, der hovedmålet var å gjengi typiske symptomer for å fremme forståelse av sykdommen.

Et av portrettene. En 12 år gammel gutt.
Johan Ludvig Losting. Atlas Colorié de Spedalskhed. 1847. Universitetsbiblioteket i Bergen.
Noen av illustrasjonene viser typiske skader: «En Haand, tilhørende den anæstethiske Spedalskhed».
Johan Ludvig Losting. Atlas Colorié de Spedalskhed. 1847. Universitetsbiblioteket i Bergen.
Et eksempel på tegninger av organer som viser tegn på forandringer av lepra er Plade III, som viser deler av en tarm: «Et Stykke av intestinum ileum i Nærheden af caput coli…».
Johan Ludvig Losting. Atlas Colorié de Spedalskhed. 1847. Universitetsbiblioteket i Bergen.

All Rights Reserved