Brannen på Lungegårdshospitalet

Bare fire år etter at Lungegårdshospitalet sto ferdig brant det ned til grunnen natt til søndag 1. juledag 1853. Det var en voldsom og tragisk brann, der syv personer mistet livet. 

Den dramatiske brannen er kort beskrevet i to avisnotiser, en i Bergens Adressecontoirs Efterretninger og en i Bergenske Blade. Klokken var rundt halv to om natten da alarmen i byen gikk ved brannskudd og ringing med kirkeklokkene. Ved Stadsporten ble folk møtt av et forferdelig syn, da hele hospitalet sto i lys lue. Flammene skal ha veltet ut av tak og vinduer. Det eneste man kunne gjøre var å hugge ned alle gjerdene rundt hospitalet. Brannen skal ha spredt seg raskt, og avisen Bergenske Blade mente at jerntaket hadde skyld i dette, da brannen ikke slapp ut den veien, og derfor spredte seg innover og nedover i bygningen.

Innsenderen til avisen Bergens Adressecontoirs Efterretninger skriver at “Forvirringen indentil maa have være grændseløs”. Pasienter og ansatte måtte flykte i bare undertøy/nattøy, og fire seg ned fra vinduene ved hjelp av “Strikker, dannede af Sengetæpper og Lagener”. Bygningen brant ned til grunnen på bare få timer, og ikke noe av inventaret ble reddet.  

I avisen hadde også overlege Danielssen satt inn en annonse der han etterlyste seks personer som var savnet. Dette var de som viste seg å være omkommet i brannen. Takke-annonser fra Danielssen og hospitalsprest Grønvold forteller at enkelte borgere i byen hadde gitt pengebidrag til de brannlidte på hospitalet, som allerede var delt ut blant de som var rammet.

Pasientene ble etter en tid innkvartert på underoffiserskolen i Kong Oscars gate, som ble brukt som sykehus i flere år, frem til Lungegårdshospitalet var blitt gjenreist og kunne tas i bruk igjen.

Maleriet «Hospitalsbrannen» av Tycho Jæger.
Foto: Svein Skare © Universitetsmuseet i Bergen. CC BY-SA
.

Innsendt notis om brannen i Bergen Adressecontoirs efterretninger 27.12.1853.
Den Ubekjendte, der igaar tilstillede mig 5 Sp. til de Brandlidte fra Lun-
gegaardshospitalet, sendes herved den hjerteligste Tak.
2den Juledag.
D. C. Danielssen.
Fra avisen Bergen Adressecontoirs efterretninger 27.12.1853.


Et Par af byens Borgere have tilstillet mig nogle Gaver til Uddeling mellem de Brand-
lidte af Lungegaardshospita-let. Ide jeg paa disses Vegne herved med Taknemmelighed
erkjender Modtagelsen af disse Gaver, vil jeg, forsaavidt An-dre skulle ønske paa lignende
Maade at komme disse voreæulykkelige Medmennesker til Hjelp, ansee det for en kjær
Pligt fremdeles at modtage, hvad man i saadan velkjørende Hensigt maatte have Anled-
ning til at yde, – deraf i Fore-ning med Hospitalets øvrige Vedkommende besørge en pas-
sende Fordeling blandt de Træn-gende og derfor i sin Tid i nør-værende Blad afløgge Regn-
skab.
Bergen den 25de Decbr. 1853
Grønvold,
Hospitalspræst.
Fra avisen Bergen Adressecontoirs efterretninger 27.12.1853.

Innsendt notis i Bergen Adressecontoirs efterretninger, 27.12.1853

(Indsendt.)
Juledags Morgen Kl. 1 ½ allarmeredes Byen ved
Klokkeklemten og Brandsignalskud. De fra Kirketaar-
nene udhængte Lygter angave Brandstædet i den sydlige
Deel af Byen, hvorhen og de fra Husene Udilende
samt Sprøiterne skyndte sig. Ankommen til Stads-
porten mødte et rædsomt-skjønt Syn Øiet, idet det
med saa megen Flid opførte nye Hospital for Spedalske
overalt omgaves af fortærende Luer.
Hvorledes Ilden er opkommen, vides endnu ei;
men den syntes med faorbausende Hastighed at være
trængt til hver Deel af Bygningen. Forvirringen
indentil maa have være grændseløs. De paa Ho-
spitalet indlagte Syge saavelsom den der boende
Læge, Økonom med Familie samt Tjenerskap maatte
for en stor Deel i det blotte Linned flygte gjennem
Vinduerne ved Hjælp af Strikker, dannede af Sen-
getæpper og Lagener. Intet stod til Redning af
Løsøre. En af de Syge forbrændtes i den Grad
under sit Forsøg paa Flugt, at han døde kort efter,
og 6 Syge skal, efter hvad der fortælles savnes.
Den skjønne og storartede Bygning gruuslagdes i en
Tid af 3 Timer efter at Ilden, der i længere Tid
maa have raset indvendig, fandt Udvei gjennem Tag
og Vinduer.

All Rights Reserved