Lungegårdshospitalets medisinske boksamling

Som forskningshospital opparbeidet Lungegårdshospitalet seg en stor medisinsk boksamling. I 1913 besto denne av vel 14 000 bind, og rommet alt fra tidsskrifter til store bokverk, og fra små trykksaker på norsk til bøker fra hele verden. Ved nedleggelsen av Lungegårdshospitalet ble samlingen overtatt av Pleiestiftelsen. 

Samlingen har blitt betegnet som Bergens medisinske boksamling. Både på Lungegårdshospitalet og på Pleiestiftelsen ser det ut til at både samlingen og rommet der den ble oppbevart, har blitt omtalt som biblioteket i det daglige. Samlingen var med å danne grunnlaget  for utgivelsen av tidsskriftet Medicinsk Revue i Bergen fra 1885. 

Senere har noe av samlingen blitt flyttet, blant annet ved at deler av den ble deponert flere ulike steder. I dag kan enkeltbøker gjenfinnes i Universitetsbibliotekets samlinger, mens en del av samlingen fortsatt befinner seg på den gamle Pleiestiftelsen, i det som siden 1962 har blitt omtalt som Armauer Hansens minnerom. 

På Armauer Hansens minnerom finnes en del av boksamlingen, for eksempel den engelske kirurgen Jonathan Hutchinsons «On leprosy and Fish-Eating» fra 1906.

En trykt katalog over det gamle Lungegårdshospitalets bibliotek fra 1904 finnes i samlingene til Universitetsbiblioteket i Bergen, og er publisert på nett. Du kan se den her.

Universitetsbiblioteket i Bergen.

All Rights Reserved