Kollektbøsse fra 1778

Kollektbøsse. Foto: Bymuseet i Bergen.

På denne kollektbøssen er det inngravert “Hospitalets Børse 1778”. Dette er en av to bøsser i kobber som finnes i museets samlinger. 

Foto: Bymuseet i Bergen.

For en institusjon som var i drift i mange hundre år har den økonomiske situasjonen og inntektskildene naturlig nok variert, men fra gammelt av og til langt fram i tid var stiftelsen St. Jørgens Hospital mottaker av gaver og donasjoner. Det ser ikke ut som dette noen gang har utgjort en stor del av inntektene, men for beboerne kunne både pengegaver og gaver i form av mat og andre nødvendigheter utgjøre en forskjell, ikke minst i de periodene der hospitalet hadde anstrengt økonomi og forholdene for beboerne kunne være dårlige.

I 1835 ble  det forbudt å gå rundt å samle kollekt i kirken, mot at det ble satt opp «blokke eller bækkener» ved dørene. 

I hospitalets regnskap fra 1717 listes «Blocke og Bøssepenge» som en av inntektene. Her kan man se at det ble samlet inn penger på flere steder, blant annet i Domkirken, Korskirken og Nykirken. På høyre side ses en av de andre inntektskildene for stiftelsen, nemlig betaling fra folk som var i nær slekt som inngikk ekteskap.
Arkivverket, Bergen.
Pengegaver fra bøssene i kirken var en inntektskilde som varte helt fram til de siste tiårene hospitalet var i drift.
Budsjettforslag fra 1934 i arkivet etter St. Jørgens Hospital.
Bergen byarkiv.

De to andre bøssene som finnes i museets samlinger er en til eldre kobberbøsse, og en grønnmalt med påskriften «Aarstads Sogns Fattig Bøsse».
Foto: Bymuseet i Bergen.

All Rights Reserved