Værobservasjoner på Lungegårdshospitalet

Det ble daglig utført værobservasjoner på Lungegårdshospitalet, fra 1850 til 1853, da det eldste hospitalet brant, og senere fra 1860 og i alle fall til 1892, da den siste værobservasjonsprotokollen fra Lungegårdshospitalet slutter. Antagelig ble det både utført observasjoner og ført protokoller frem til hospitalet ble nedlagt i 1895. Deretter ble værobservasjonene utført på Pleiestiftelsen, der de skal ha pågått frem til 1926. Observasjonene ble ført i egne protokoller.

«Meteorologisk Observationsprotokol for Lungegaardshospitalet», 1866-juli 1873.
Arkivverket, Bergen.

Vi vet lite om bakgrunnen for værobservasjonene. På slutten av 1800-tallet ble observasjonene daglig levert til Bergens Tidende, som publiserte det i avisen. Dette kan også ha blitt gjort tidligere, kanskje til andre aviser. Det kan også ha vært vitenskapelig interesse som gjorde at observasjonene ble utført.

På de eldste bildene av hospitalet kan man se et stativ på veggen utenfor et av vinduene i hovedfasaden på midtfløyen. Det ligner på stativet for termometer og hygrometer som fortsatt er bevart på Pleiestiftelsen. Det er mulig at det er det samme stativet, og at det ble overflyttet fra Lungegårdshospitalet til Pleiestiftelsen da Lungegårdshospitalet ble nedlagt.

Værobservasjonsprotokollene fra Lungegårdshosoitalet er gjort tilgjengelig på Digitalarkivet, og der kan man gjøre seg kjent med været i Bergen i siste halvdel av 1800-tallet. De fleste er ferdig trykte protokoller for slike observasjoner, mens den eldste er satt opp for hånd. Det er stort sett ført opp barometerstand, temperatur, luftfuktighet, regnmengde og observasjoner av “Vind og veirlig”. 

I noen av dem er det også ført inn ekstra observasjoner bakerst, som lyn og torden eller nordlys. I 1871 og 1872 er det flere observasjoner og beskrivelser av nordlys. Kvart på ti om kvelden den 18. april 1871 beskrives for eksempel et “Pragtfuldt Nordlys over næsten hele Himlen”, med “store Kolonner med flammende Straaler lige mod Zenith”. Tro om hospitalets beboere også fikk med seg det flotte nordlyset denne kvelden?

En av de første værobservasjonsprotokollene fra Lungegårdshospitalet.
Arkivverket, Bergen.
Desember 1862 var en regnfull måned. Løse ark bak i permen viser blant annet regnmengde for to og to måneder.
Arkivverket, Bergen.
Vi kan se at været var klart 28. februar 1873.
Arkivverket, Bergen.
Brev fra redaksjonen i avisen Bergens Aftenblad, der de spør om de i likhet med Bergensposten kan få de daglige meteorologiske «Iaggtagelser», samt på hvilke villkår.
Arkivverket, Bergen.
All Rights Reserved