Boliger for Pleiestiftelsens ansatte

Foran hovedbygningen, ut mot gaten, ligger fremdeles i dag  to mindre bygninger på hver side av inngangsporten. Disse var opprinnelig boliger for ansatte, eller “funksjonærboliger” som de ble omtalt som. Mellom boligene og hovedbygningen dannet det seg et innelukket gårdsrom. Dette var opprinnelig helt avlukket med jerngitre mellom funksjonærboligene og sidefløyene. Disse ble senere fjernet.

Foto: Knud Knudsen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Opprinnelig skal forstanderen og portneren ha bodd i den ene bygningen, mens økonomen og «det mandlige Tjenerpersonale» bodde i den andre. Her var det også kontor for legen og plass for stiftelsens «Medicamentbeholdning». Akkurat hva dette dreide seg om vet vi ikke, men i regnskapet for 1863 nevnes «Medicin, Igler og Apparater» som en av utgiftene. Senest i 1895 ble  legens arbeidsrom og det som fantes av utstyr og medisiner flyttet til søndre fløy i hovedbygningen. Da ble også laboratoriet og biblioteket flyttet fra Lungegårdshospitalet. Nicolai Ordahl, ansatt her i 1898-99, omtaler også et apotek ved siden av legens kontor og laboratoriet.

Senere var det legen og forvalteren som brukte de to boligene. På 1880-tallet, da Nils Nicoll var Pleiestiftelsens lege, bodde han i boligen på søndre side av porten og forvalteren på nordre side. 

Reidar Melsom, den siste lepralegen her, bodde her sammen med kone og 4 barn fra 1935 til 1957. Melsoms datter Aase Maurseth forteller fra sin oppvekst her at mange av beboerne var svært glade for å møte barna ute i hagen.  

«Det firkantede Rum mellem Functionærboligerne og Mellembygningen og som for endene begrændses af de fremspringende Fløibygninger, danner den forrerste Gaardsplads, som der, hvor Functionær-Bygningerne ikke støde sammen med Hovedbygningens Fløie, lukkes ved et Jerngitter.»
All Rights Reserved