Boliger for Pleiestiftelsens ansatte

Foran hovedbygningen, ut mot gaten, ligger fremdeles i dag to mindre bygninger på hver side av inngangsporten. Disse var opprinnelig boliger for ansatte, eller “funksjonærboliger” som de ble omtalt som.

Pleiestiftelsen sett fra andre side av Kalfarveien, men hovedinngang og boliger midt foran. Legg merke til brannmelderen på veggen rett til høyre for den flotte inngangsdøren.
Foto: Knud Knudsen. Universitetsbiblioteket i Bergen.

Mellom boligene og hovedbygningen dannet det seg et innelukket gårdsrom. Dette var opprinnelig helt avlukket med jerngitre mellom funksjonærboligene og sidefløyene, men disse ble senere fjernet.

Opprinnelig skal forstanderen og portneren ha bodd i den ene bygningen, mens økonomen og «det mandlige Tjenerpersonale» bodde i den andre. Her var det også kontor for legen og plass for stiftelsens «Medicamentbeholdning». Akkurat hva dette dreide seg om vet vi ikke, men i regnskapet for 1863 nevnes «Medicin, Igler og Apparater» som en av utgiftene. Senest i 1895 ble legens arbeidsrom og det som fantes av utstyr og medisiner flyttet til søndre fløy i hovedbygningen. Da ble også laboratoriet og biblioteket flyttet fra Lungegårdshospitalet. Nicolai Ordahl, ansatt her i 1898-99, omtaler også et apotek ved siden av legens kontor og laboratoriet.

Senere var det legen og forvalteren som brukte de to boligene. På 1880-tallet, da Nils Nicoll var Pleiestiftelsens lege, bodde han i boligen på søndre side av porten og forvalteren på nordre side. I tillegg var det flere rom i hovedbygningen som ble brukt for de underordnede ansatte, som den gang ble omtalt som “tjenerne”.

Reidar Melsom, den siste lepralegen her, bodde i søndre del sammen med kone og fire barn fra 1935 til 1957. Melsoms datter Aase Maurseth forteller fra sin oppvekst her at mange av beboerne var svært glade for å møte barna ute i hagen.  

«Det firkantede Rum mellem Functionærboligerne og Mellembygningen og som for endene begrændses af de fremspringende Fløibygninger, danner den forrerste Gaardsplads, som der, hvor Functionær-Bygningerne ikke støde sammen med Hovedbygningens Fløie, lukkes ved et Jerngitter.»
All Rights Reserved